مکمل ویتامینه ویژه دوره انتقال

مکمل ویتامینه ویژه دوره انتقال

مکمل ویتامینه ویژه دوره انتقال

                                                مکمل ویتامینه ویژه دوره انتقال

Amount

Unit

Vitamin

350000

IU

Rumen Protected Vit A

65000

IU

Rumen Protected Vit D3

5000

IU

Rumen Protected Vit E

25

mgr

Biotin

37500

mgr

Rumen Protected Choline

50000

mgr

Rumen Protected Niacin

15

mgr

Chromium

750

mgr

Monensin

1000

mgr

Antioxidant

Up to 1000

mgr

Carrier
موارد مصرف :


شرايط استرس (استرس‌هاي گاوهاي شيرده شامل اواخر دوران بارداري، گوساله‌زايي، اوایل شیردهی، توليد ژنتيكي بالا، سوماتوتروپين گاوي، اسكور با شرايط جسمي ‌بالا، عفونت (ورم ‌پستان)، انرژي بالاي جیره، گرما و رطوبت، واكنش اجتماعي و عوامل محيطي)، افزایش راندمان مصرف خوراک، بهبود در مصرف ماده خشك قبل و پس از زايش، افزایش سنتز اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب، افزایش کیفیت و کمیت تولید شیر، افزایش درصد چربی شیر، بهبود انتقال پیام عصبی، دهنده گروه متیل و جلوگیری از اتلاف متیونین، کاهش میزان اجسام کتونی و اسیدهای چرب غیر اشباع (NEFA)، اسید پروپیونیک بیشتر و متان پائین تر، به عنوان یک کوکسیداستات، کاهش اتلاف متان، بهبود وضعیت پروتئین و کاهش احتمال وقوع نفخ، کاهش جابجایی شیردان، افزایش پیش سازهای گلوکز و  پیشگیری از کتوز و کبد چرب دوره انتقال، افزایش حساسیت سلول ها به انسولین، بهبود عملكرد توليد مثلي، افزایش عملکرد ایمنی، كاهش شمار سلول­ها با منشا پستاني، بهبود جمعیت میکروبی شکمبه، افزایش قابلیت هضم ماده خشک، افزایش قابلیت هضم مواد خشبی جیره، افزایش ظرفیت هضمی شکمبه، افزایش فعالیت های متابولیکی و جذب مواد مغذی، بهبود فعالیت های آنزیمی، کاهش سرعت عبور خوراک، کاهش هزینه نهایی تولید و سودآوری بالا

مقدار مصرف

تلیسه و گاو دوره انتقال : روزانه 400 گرم به ازای هر راس

بسته بندي :در كيسه هاي 20 كيلوگرمي