کنسانتره های 5% بوقلمون نژاد نیکلاس تیپ II

کنسانتره های 5% بوقلمون نژاد نیکلاس تیپ II

کنسانتره های 5% بوقلمون نژاد نیکلاس تیپ II

غلظت مواد مغذی موجود در کنسانتره 5 درصد بوقلمون تیپ     II

مواد مغذی

 

Nicholas

BUT

Hybrid

 

A

B

A

B

A

B

انرژی قابل سوخت و ساز *) (Kcal/Kg

1000

1000

1000

1000

1000

1000

متیونین (%)

4/6

3

4/8

3/2

4/6

2/9

متیونین + سیستئین (%)

4/7

3/1

4/9

3/3

4/7

3

لیزین (%)

4

2/5

4

2/5

4

2/5

کلسیم (%)

0/78

0/49

0/98

0/49

0/78

0/49

فسفر قابل دسترس*(%)

21

19

21

17

19/5

21

سدیم (%)

9

6/6

9/7

6/2

10/6

7/5

کلر (%)

2/7

2/5

2/7

2/5

2/7

2/5

*میزان فسفر و انرژی آزاد شده توسط آنزیم فیتاز در تعیین مواد مغذی کنسانتره در نظر گرفته شده است.

مواد تشکیل دهنده کنسانتره :

سبوس گندم، مکمل های ویتامینی و معدنی رشد طیور زواره، متیونین، لیزین، ترئونین، مونوکلسیم فسفات ،کولین کلراید، نمک، بیکربنات سدیم، کربنات کلسیم، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، آنتی اکسیدان، و سایر افزودنی های مجاز