کنسانتره های 3% بوقلمون نژاد نیکلاس تیپ III

کنسانتره های 3% بوقلمون نژاد نیکلاس تیپ III

کنسانتره های 3% بوقلمون نژاد نیکلاس تیپ III

غلظت مواد مغذی موجود در کنسانتره 3 درصد بوقلمون تیپ III

مواد مغذی

 

Nicholas

 

BUT

 

Hybrid

 

انرژی قابل سوخت و ساز *) (Kcal/Kg

1000

1000

1000

متیونین (%)

4

4

4

متیونین + سیستئین (%)

4/16

4/16

4/16

لیزین (%)

3

3

3

کلسیم (%)

17

17

16

فسفر قابل دسترس*(%)

9

9/5

10

سدیم (%)

2/33

2/33

2/33

کلر (%)

2/5

2/5

2/5

*میزان فسفر و انرژی آزاد شده توسط آنزیم فیتاز در تعیین مواد مغذی کنسانتره در نظر گرفته شده است.

مواد تشکیل دهنده کنسانتره :

سبوس گندم، مکمل های ویتامینی و معدنی رشد طیور زواره، متیونین، لیزین، ترئونین، مونوکلسیم فسفات ،کولین کلراید، نمک، بیکربنات سدیم، کربنات کلسیم، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، آنتی اکسیدان، و سایر افزودنی های مجاز