کنسانتره های 3% بوقلمون نژاد نیکلاس تیپ I

کنسانتره های 3% بوقلمون نژاد نیکلاس تیپ I

کنسانتره های 3% بوقلمون نژاد نیکلاس تیپ I

غلظت مواد مغذی موجود در کنسانتره 3 درصد بوقلمون تیپ I

مواد مغذی

 

Nicholas

 

BUT

 

Hybrid

 

انرژی قابل سوخت و ساز *) (Kcal/Kg

1500

1500

1500

متیونین (%)

6/4

6/7

6

متیونین + سیستئین (%)

6/5

6/8

1/6

لیزین (%)

5/2

4/9

5/2

ترئونین (%)

1/3

1/3

1/3

کلسیم (%)

16

16

13-14

فسفر قابل دسترس*(%)

11/9

12/5

14/2

سدیم (%)

2/7

2/8

2/9

*میزان فسفر و انرژی آزاد شده توسط آنزیم فیتاز در تعیین مواد مغذی کنسانتره در نظر گرفته شده است.

مواد تشکیل دهنده کنسانتره :

سبوس گندم، مکمل های ویتامینی و معدنی رشد طیور زواره، متیونین، لیزین، ترئونین، مونوکلسیم فسفات ،کولین کلراید، نمک، بیکربنات سدیم، کربنات کلسیم، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، آنتی اکسیدان، و سایر افزودنی های مجاز