کنسانتره چیک میت 654 ویژه نژاد راس 308

کنسانتره چیک میت 654 ویژه نژاد راس 308

کنسانتره چیک میت 654 ویژه نژاد راس 308

 

 

غلظت مواد مغذی موجود در کنسانتره 654 درصد راس 308

مواد مغذی

نوع کنسانتره

ویژه

معمولی

انرژی قابل سوخت و ساز *(kcal/kg)

2000

2000

متیونین (%)

4/5

3/4

متیونین + سیستئین (%)

4/6

3/5

لیزین (%)

2

1/6

ترئونین (%)

0/80

0/52

کلسیم (%)

16-15

16-15

فسفر قابل دسترس*%)

5/6

5/4

سدیم (%)

2/17

2/17

 

                         

 

 

 

 


 
  

*میزان فسفر و انرژی آزاد شده توسط آنزیم فیتاز در تعیین مواد مغذی کنسانتره در نظر گرفته شده است.

مواد تشکیل دهنده کنسانتره :

مکمل های ویتامینی و معدنی رشد طیور زواره، متیونین، لیزین، ترئونین، مونو کلسیم فسفات ،کولین کلراید، نمک، بیکربنات سدیم، کربنات کلسیم، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، آنتی اکسیدان، توکسین بایندر، محرک رشد و سایر افزودنی های مجاز