کنسانتره چیک میت 5% دو مرحله ای ویژه نژاد راس 308

کنسانتره چیک میت 5% دو مرحله ای ویژه نژاد راس 308

کنسانتره چیک میت 5% دو مرحله ای ویژه نژاد راس 308

غلظت مواد مغذی موجود در کنسانتره 5 درصد مرغ گوشتی راس 308

مواد مغذی

نوع کنسانتره

A+

A

B+

B

انرژی قابل سوخت و ساز*((Kcal/Kg

2000

2000

2000

2000

متیونین (%)

4/6

3/4

3

2/6

متیونین + سیستئین (%)

4/7

3/5

3/1

2/7

لیزین (%)

2/1

1/7

1/1

1/1

ترئونین (%)

1

0/61

0/52

0/52

کلسیم (%)

16- 15   

16- 15

14-13

14-13

فسفر قابل دسترس*(%)

5/8

5/8

5/2

5/2

سدیم (%)

2/17

2/17

1/9

1/9

  *میزان فسفر و انرژی آزاد شده توسط آنزیم فیتاز در تعیین مواد مغذی کنسانتره در نظر گرفته شده است.

مواد تشکیل دهنده کنسانتره:                                                                        

 مکمل های ویتامینی و معدنی رشد طیور زواره، متیونین، لیزین، ترئونین، مونو کلسیم فسفات، کولین کلراید، نمک، بیکربنات سدیم، کربنات کلسیم، آنزیم فیتاز، آنتی اکسیدان، توکسین بایندر، محرک رشد و سایر افزودنی های مجاز