کنسانتره چیک میت 2/5% دو مرحله ای ویژه مرغ گوشتی

کنسانتره چیک میت 2/5% دو مرحله ای ویژه مرغ گوشتی

کنسانتره چیک میت 2/5% دو مرحله ای ویژه مرغ گوشتی

غلظت مواد مغذی موجود در کنسانتره چیک میت 2/5% مرغ گوشتی

مواد مغذی

نوع کنسانتره

A

B

انرژی قابل سوخت و ساز *(kcal/kg)

1500

1500

پروتئین خام (%)

10

12

متیونین (%)

6/6

4/7

متیونین + سیستئین (%)

6/7

4/8

لیزین (%)

4/5

3/5

ترئونین (%)

1/2

1

کلسیم (%)

14

13/5

فسفر قابل دسترس*(%)

13

10/5

سدیم (%)

1

1

  
     
 
  
             

 

 

 

    


*میزان فسفر و انرژی آزاد شده توسط آنزیم فیتاز در تعیین مواد مغذی کنسانتره در نظر گرفته شده است.

مواد تشکیل دهنده کنسانتره :

مکمل های ویتامینی و معدنی رشد طیور زواره، متیونین، لیزین، ترئونین، مونو کلسیم فسفات ،کولین کلراید، نمک، بیکربنات سدیم، کربنات کلسیم، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، آنتی اکسیدان، توکسین بایندر، محرک رشد و سایر افزودنی های مجاز