کنسانتره‌های چیک‌ میت پایه (Base Mix)

 • کنسانتره چیک میت 2/5% دو مرحله ای ویژه مرغ گوشتی

  >>
 • کنسانتره چیک میت 654 ویژه نژاد راس 308

  >>
 • کنسانتره چیک میت 2/5% دو مرحله ای ویژه نژاد کاب 500

  >>
 • کنسانتره چیک میت 5% دو مرحله ای ویژه نژاد کاب 500

  >>
 • کنسانتره چیک میت 2/5% دو مرحله ای ویژه نژاد راس 308

  >>
 • کنسانتره چیک میت 5% دو مرحله ای ویژه نژاد راس 308

  >>

محصولات رشد طیور زواره

کنسانتره‌های چیک‌ میت پایه (Base Mix)