نظرسنجی از مصرف کنندگان اروپایی در خصوص استفاده از حشرات در رژیم خوراکی حیوانات

نظرسنجی از مصرف کنندگان اروپایی در خصوص استفاده از حشرات در رژیم خوراکی حیوانات

بیش از 70 درصد مصرف کنندگان تمایل به مصرف گوشت طیور و دامی را که بر پایۀ رژیم خوراکی حاوی حشرات تغذیه می شوند، دارند. 
این طرح نظرسنجی اروپایی تحت عنوان PROteINSECT دوباره در نظر دارد این مسئله را با مصرف کنندگان اروپایی خود به پرسش بگذارد که آیا تمایل به مصرف محصولات حیوانی که از پروتئین حشرات تغذیه شده اند دارند .
سال گذشته طرح PROteINSECT به این منظور در اروپا اجرا شد تا این اطمینان حاصل گردد که آیا مجاز به معرفی پروتئین موجود در حشرات به عنوان منبع پروتئین مورد استفاده در خوراک دام و طیور هستیم یا خیر که نتایج هم بسیار رضایتبخش بود و بیش از 70 درصد پاسخگویان تمایل به مصرف گوشت طیور و دام تغذیه شده با حشرات بودند. 
به منظور بررسی تغییر نظر مصرف کنندگان بار دیگر و برای دومین بار این پروژه در میان 1000 پاسخگو به اجرا در خواهد آمد. 
حشرات منبع غنی پروتئین برای جیرۀ غذایی حیوانات شناسایی شده اند اما هنوز استفاده از این منبع پروتئینی برای حیوانات قانوناً عملی نشده است.