سخت زائی به گوساله صدمه میزند..

سخت زائی به گوساله صدمه میزند..

شرکت تولیدی ، بازرگانی رشد طیور زواره