ویروس تب برفکی چیست؟

ویروس تب برفکی چیست؟

اتیولوژی و پاتوژنز بیماری تب برفکی : 
ویروس بیماری تب برفکی از خانواده پیکور ناویریده (کوچکترین ویروسهای شناخته شده از نظر اندازه )‌و از جنس Aphtovirus دارای 7 سر و تایپ کاملاً متمایز از یکدیگر می باشد . در بین این تیپ ها ، تحت تیپ های زیادی وجود دارد که از نظر آنتی ژنتیکی و ایمونوژنیکی با هم تفاوت دارند . 
در مناطق آندمیک اغلب یک سوش بر سوش های دیگر قالب ولی عفونت همزمان 2 سوش از سویه های هفتگانه ممکن است اتفاق بیفتد . همچنین برخی از سویه های ویروس به گونه خاصی از دام تمایل داشته و سایر گونه ها را به سختی مبتلا می سازد . 
RNA تک رشته ای ویروس مسئول قسمت عفونت زائی و پروتئین های ساختمانی Vp1 - Vp2- Vp3 - Vp4 مسئول قسمت ایمنی زائی ویروس هستند که در بین آنها VP1 نقش مهمتری در ایجاد ایمنی دارد . 
ویروس تب برفکی تمایل زیادی به بافت اپی تلیال دارد (Epithelioropisme) . ویروس پس از ورود به بدن دام در مخاطات دهان و لوزه ها تکثیر اولیه نموده و از طریق خون ،‌ بافت های پوششی مختلف را مورد حمله قرار می دهد و سبب ضایعات بسیار شدید در بافت های موکوسی و پوششی از جمله دهان – سیستم تولید مثل – تولید شیر (پستان) و بافت پوششی دست و پا می شوند . ضایعات ایجاد شده گاهی بسیار شدید و وسیع بوده که سبب کاهش شدید تولید شیر – گوشت و مرگ و میر ناشی از حمله ویروس به قلب (میوکارد) در دامهای جوان می شود . ضایعات اقتصادی و هزینه های درمانی و غیر اقتصادی شدن دامهای مبتلاء در اثر ماهیت بیماری و هجوم سایر باکتریهای عفونت زا سبب شده است تا این بیماری ، دشمن دام و سرمایه دامی لقب بگیرد . (Enemy of Livestock and Livestock kipper) .