درمان اندومتریت رحمی در گاو چیست؟

درمان اندومتریت رحمی در گاو چیست؟

اگر درمان صورت نگیرد احتمال فیبروز وجود دارد و ممکن است گاو عقیم شود.

درخت تصمیم گیری درمان بدین صورت است که اگر حیوان درفازاستروژن باشد تخلیه رحم و آنتی بیوتیک تراپی و اگر درفاز پروژسترون باشد با PGF2@ اثرات مفیدی اعمال می شود.

دوهفته پس ازتزریق PGF2@حیوان را بررسی می کنیم اگرترشحات چرکی داشت باید مجدد درپروتکل درمان آندومتریت قراربگیرد ومجدد پس از 2هفته پروستاگلندین تزریق می شود.

و اما زمانیکه جسم زرد نداردبرخی درمان های داخل رحمی چه با مواد شیمیائی و چه با مواد آنتی سپتیک نه تنعا مفید نیستند بلکه خطرناک اند و باروری را به خطر می اندازند. آنتی سپتیک ها مانند لوگل به منظور درمان آندوتریت بصورت داخل رحمی استفاده می شوند که اثرات درمانی خوبی دارند اما با تخریش رحمی که ایجاد می کنند میزان زیادی پروستاگلندین آزاد می کنند و بسیاری از گاوهای تحت درمان به فیبروز پرگرانولار دچار شدند.

پنی سیلین ها در روزهای 30 پس از زایش که بیشتر اجرام هدف آرکانوباکترها حضور دارند میتواندد موثر باشند. مترونیدازول ها اثرات کارسینوژن دارند و مفید نیستند. ترکیبات خانواده تتراسایکلین ها ممکن است تخریش رحمی ایجاد کند و فیبروز را تشدید نمایند و ترکیبات این خانواده را نباید غلیظ استفاده نمود این ترکیبات نمی توانند آرکانوباکترها را از بین ببرند اما زمانیکه جسم زرد نداریم و نمی توانیم از پروستاگلندین استفاده کنیم دردرمان فوری میتوان استفاده کرد. 2 هفته بعد چک می شود اگر مشکلی مشاهده گردید مجددا تتراسایکلین تزریق می کنیم.

خانواده سفالوسپورین ها بسیارخوب به درمان پاسخ می دهند و روی طیف وسیعی ازباکتری های گرم مثبت و منفی موثر هستند واثربخشی بالارونده دارند و سفتیوفورسدیم ازاین خانواده است.

5/0 گرم داخل رحم دام مبتلا، اما باید حجم مایع را به حداقل رساند که نسبت به سایزرحم بین 40 تا 100 میلی لیتر به داخل رحم وارد می کنند که روتین آن 50 میلی لیتر می باشد 2 هفته دام را مورد مطالعه قرار می دهند اگر پاک نشده باشد چه جسم زرد باشد چه نباشد درمان را به همین منوال ادامه می دهیم. لاواژ و شستشوی رحم گاوهای مبتلا یکی از روش های درمانی است 100 تا 500 میلی لیتر سالین 40 درجه در سرویکس ریخته و خارج می کنیم. اگر جسم زرد داشت پس از شستشو پروستاگلندین تزریق می شود.

میتوان در درمای آندومتریت ساب کلینیکال 2 دوز پروستاگلندین بعد از یک زمان مشخص تزریق نمود

یکی از پروتکل های درمان: تزریق پروستاگلندین در روز 35 بعد از زایش و دوز بعدی 2 هفته بعد که این روش درمورد ساب کلینیکال بسیار موثر است