امتیاز دهی آخورخوراک برای گاو های شیری

امتیاز دهی آخورخوراک برای گاو های شیری

تغذیه کمتر از حد گاوهای شیری یک اشتباه جدی در مدیریت گاو شیری است. هرکاری که ما برای محدود کردن ماده خشک مصرفی انجام دهیم، تولید شیر گران را می کند. یک روش برای نشان دادن خوراک دادن محدود استفاده از یک سیستم مدون برای امتیاز دهی آخور خوراک موجود در گله شماست. در یک گاوداری فری استال شما باید تمام جاهایی را که خوراک در آن ریخته می شود را بررسی نمایید. ارزیابی خوراک مصرفی روزانه با استفاده از فیدر یا مدیر فارم یک راه خوب و منطقی است.

امتیازدهی آخور خوراک برای گاوهای شیری

تغذیه کمتر از حد گاوهای شیری یک اشتباه جدی در مدیریت گاو شیری است. هرکاری که ما برای محدود کردن ماده خشک مصرفی انجام دهیم، تولید شیر گران را می کند. یک روش برای نشان دادن خوراک دادن محدود استفاده از یک سیستم مدون برای امتیاز دهی آخور خوراک موجود در گله شماست. در یک گاوداری فری استال شما باید تمام جاهایی را که خوراک در آن ریخته می شود را بررسی نمایید. ارزیابی خوراک مصرفی روزانه با استفاده از فیدر یا مدیر فارم یک راه خوب و منطقی است.

زمان مناسب ارزیابی آخور یک ساعت پیش از خوراک دهی بعدی است. این روش برای گله هایی که یک یا بیش از یک بار خوراک در روز می دهند کار می کند. متداول ترین سیستمی که برای امتیاز دادن آخور به کار می رود به صورت زیر است:

امتیاز صفر: خوراکی در آخور باقی نمانده است.

امتیاز 1: خوراک به صورت پراکنده و در نقاط مختلف آخور باقی مانده است ( کمتر از 5% مقدار ریخته شده)

امتیاز 2: لایه بسیار باریکی از خوراک در آخور باقی مانده است

امتیاز 3: یک لایه 5 تا 7.5 سانتی متری از خوراک در آخور باقی مانده است ( تقریبا 25% مقدار ریخته شده)

امتیاز 4: 7.5 یا بیش از 7.5 سانتی متر خوراک در آخور باقی مانده است (بیش از نصف خوراک ریخته شده)

امتیاز 5: خوراک دست نخورده

امتیاز صفر یا 1 نشان دهنده تغذیه کمتر از حد گله است. این مشکلی است که باید برای رسیدن به حداکثر ماده خشک مصرفی برطرف شود. گاوهایی که مجبورند آخور را تمیز کنند دارند کمتر از حد تغذیه می شوند. هر وقت که گاوها داشتند 5% باقی مانده را می خوردند، بدانید که گاوهایی وجود دارند ، اگر نگوییم همه آنها، که تا حداکثر توانشان خوراک دریافت نکرده اند. اغلب مقداری علوفه باقی می ماند که خوشخوراک نیست، فاسد است، یا کیفیت بسیار کمی دارد. گاوها معمولا این بخش های خوراک را جدا می کنند و در شرایط تغذیه مناسب و در حد بیش ازنیازها، معمولا آن ها را کنار می گذارند. وقتی که ما گاوها را مجبور به خوردن این خوراک می کنیم، معمولا احساس می کنیم که گاوها گرسنه اند. این نوع خوراک معمولا قابلیت هضم پایینی دارد و به نوبه خود ماده خشک مصرفی گاو را کاهش می دهد. در این شرایط باید خوراک دادن 5% یا بیشتر افزایش یابد تا امتیاز 2 مشاهده شود. اگر خوراک دادن روزانه می بایست تا بیش از 5% تصحیح شود، ماده خشک مصرفی و برنامه خوراک دادن باید بررسی شود.امتیاز 2 مطلوب است به شرط آنکه گاوها ظرف نیم تا یک ساعت تغذیه شوند.

امتیاز 3 نشان می دهد که تغذیه بیش از حد بوده است. آخورهای خوراک باید تمیز شوند و و خوراک ریخته شده باید به اندازه 5% کاهش یابد. دوباره ماده خشک مصرفی و برنامه خوراک دادن باید بررسی شود تا دلیل باقی ماندن خوراک اضافی تعیین شود. خوراک کهنه و کپکی و یا مخلوط های نا مناسب و ناصحیح اغلب دلیل این مشکل هستند.
امتیاز 4 یا 5 نشان دهنده مشکلات جدی در خوراک دادن هستند. هر کدام از آنها نیازمند توجه می باشند.
ما می دانیم که شرایط آب و هوایی و سایر شرایط متغیر روز به روز می تواند ماده خشک مصرفی را تغییر دهد و منجر به نوسانات روزانه شود. بنابراین هنگام بررسی آخور بر اساس تنها یک مشاهده، از تجربیات با ارزش خود استفاده کنید. امتیاز دهی روزانه آخور می تواند به فیدر یا مدیر فارم در کشف مشکلات موجود در ماده خشک علوفه، کیفیت علوفه، یا مشکلات جیره ای کمک کند. اغلب، این یک گام حیاتی به سمت مدیریت خوراک دادن خوب در جهت ارزیابی آخور خورک است.