اینگونه نیوکاسل را مدیریت کنید

اینگونه نیوکاسل را مدیریت کنید

پیشگیری نیوکاسل از طریق مدیریت و بهداشت:

الف – در جوجه کشی:

رعایت موارد زیر در جوجه کشی به طور کامل ضروری است.

1-تأسیسات جوجه کشی باید از آشیانه ها، سالن های پرورش و تأسیسات کشتارگاه دور و مجزا باشد.

2-آشیانه های پرورش جوجه باید از سایر آشیانه ها کامل جدا باشد.

3-جدا کردن کارگران قسمت جوجه کشی از سایر بخش ها.

4-پرورش مرغ های جوان باید در محلی کاملاً جدا، دور از آشیانه مرغ های مسن و در محیطی کاملاً بهداشتی انجام گیرد.

5-از ورود هر نوع وسیله نقلیه به مزرعه پیش از ضدعفونی کاملاً آن جلوگیری شود.6-مرغ هایی که تلف شده اند، باید به دقت کامل و بدون آلودگی محیط اطراف سوزانده و نابود شوند.

7-سالن های پرورش مرغ باید پیش از ریختن جوجه، شستشو و ضدعفونی شود.

8-باید از مواد ضدعفونی کننده و آهک در جلوی آشیانه ها و حتی الامکان در گذرگاه های مزرعه استفاده شود.

ب- در  آشیانه های پرورش طیور:

رعایت موارد زیر در آشیانه های پرورش طیور به طور کامل لازم است:

1- از ورود هر نوع پرنده ای به آشیانه جلوگیری شود.

2-هنگام ورود کارگران به آشیانه، باید لباس آنها عوض و ضدعفونی شده باشد.

3-جوجه های یکروزه باید از مراکز مطمئن و تأیید شده از سوی کارشناسان خریداری شوند.

4-پرورش مرغ های جوان باید در محلی کاملاً جدا، دور از آشیانه مرغ های مسن و در محیطی کاملاً بهداشتی انجام گیرد.

5-از ورود هر نوع وسیله نقلیه به مزرعه پیش از ضدعفونی کامل آن جلوگیری شود.

6-مرغ هایی که تلف شده اند، باید به دقت کامل و بدون آلودگی محیط اطراف سوزانده و نابود شوند.

7-سالن های پرورش مرغ باید پیش از ریختن جوجه، شستشو و ضدعفونی شوند.

8-باید از مواد ضدعفونی کننده و آهک در جلوی آشیانه ها و حتی الامکان در گذرگاه های مزرعه استفاده شود.

ج – در کشتارگاه ، کارخانه تولید فرآورده های طیور و بسته بندی:

موارد زیر باید رعایت شوند:

ضدعفونی، شستشو و تمیز کردن وسایل، لوازم و محیط کشتارگاه طیور و کارخانه در زمان های مختلف به خصوص در زمان شیوع بیماری لازم است.

مبارزه و پیشگیری به وسیله واکسیناسیون:

یکی از مؤثرترین راه های پیشگیری و مبارزه با شیوع بیماری نیوکاسل، استفاده از واکسن مخصوص است. برای ایمن نمودن طیور در مقابل این بیماری از راه واکسیناسیون، دستور یا برنامه یکسانی وجود ندارد، بلکه در مناطق مختلف با روش های خاصی صورت می گیرد.