اسيد لينولئيک مزدوج (CLA)

اسيد لينولئيک مزدوج (CLA)

اسيدهاي چرب با باند مضاعف مزدوج اولين بار بيش از 70 سال پيش در فرآورده هاي غذايي دامي تشخيص داده شد و حدود 30 سال پيش مشخص شد كه عمده ترين شكل CLA ايزومر سيس-9 ترانس-11 مي باشد كه تقريبا 70 تا 90 درصد کل CLA موجود در شير را تشكيل مي دهد.